Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti

Pavel Cvek, Dukelská 708/13, 785 01 Šternberk

Obchodní a reklamační podmínky internetového obchodu
darkovy-svet.cz

provozovatele:
Pavel Cvek, Dukelská 708/13, 785 01 Šternberk

1. Vymezení pojmů

 1. „Obchodem“ se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí internetový obchod darkovy-svet.cz, jenž je provozován provozovatelem – Pavel Cvek, IČ: 45232733, se sídlem Dukelská 708/13,  785 01 Šternberk, tel: 608 669 988, e-mail: info@darkovy-svet.cz (sídlo provozovatele je i výdejním místem).
 2. „Poskytovatelem“ se dále rozumí provozovatel Obchodu. Poskytovatel je řádně zapsán a registrován u Živnostenského úřadu ve Šternberku, jenž je na příslušném úseku své působnosti kontrolním orgánem vůči Poskytovateli a Obchodu.
 3. „Službou“ se rozumí Služby nebo Zboží nabízené Poskytovatelem v Obchodu.
 4. „Zbožím“ se rozumí věci a produkty nabízené Poskytovatelem k prodeji v Obchodu.
 5. „Zákazníkem“ se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o pořízení konkrétní Služby nebo Zboží.
 6. „Spotřebitelem“, se rozumí každý člověk, který s Poskytovatelem uzavírá obchod prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 7. „Objednávkou“ se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní Službu nebo Zboží v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.
 8. Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Objednání a nákup Služby nebo Zboží

 1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Službu nebo Zboží, o jejíž pořízení má zájem. Vyplněním registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu nebo odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. 14 – Ochrana osobních údajů).
 2. Samotné uveřejnění a nabízení Služby nebo Zboží nebo Zboží Poskytovatelem v Obchodu není ještě návrhem na uzavření smlouvy ohledně dané Služby nebo Zboží ze strany Poskytovatele, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Poskytovatele. Pro prezentaci Služby nebo Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jejich pořízení se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Služby nebo Zboží v Obchodu není právně účinným návrhem Poskytovatele na uzavření smlouvy k takové Službě nebo Zboží.
 3. Za návrh na uzavření smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím Obchodu ohledně konkrétní Služby nebo Zboží je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka k dané Službě nebo Zboží Poskytovateli.
 4. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Službu nebo Zboží uvedené v Objednávce.
 5. Pouhé potvrzení o doručení Objednávky ze strany Poskytovatele se nepovažuje za akceptaci Objednávky Zákazníka.
 6. Teprve potvrzením o akceptaci Objednávky (ať již učiněným v potvrzení o doručení Objednávky nebo samostatně) ze strany Poskytovatele dochází k přijetí návrhu na uzavření smlouvy Poskytovatelem se Zákazníkem ohledně konkrétní Služby nebo Zboží uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení o akceptaci Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy ke konkrétní objednané Službě nebo Zboží.
 7. Obsah kterékoli smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (Objednávky) Zákazníka, tedy jak Služby nebo Zboží, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové smlouvy neuvedené v Objednávce jsou definovány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 8. Zákazník, který je Spotřebitelem, výslovně souhlasí, aby v případě, že předmětem jeho Objednávky bude poskytnutí Služby nebo Zboží, byla tato Služba nebo Zboží poskytnuto nebo bylo započato s jejich plněním již po uzavření smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle §1829 OZ. Zákazník, který je Spotřebitelem, bere na vědomí, že v takovém případě nemá po splnění smlouvy právo na odstoupení od smlouvy dle §1829 OZ.

3. Realizace Objednávky

 1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.
 2. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Poskytovatele i tehdy, jestliže Poskytovatel vyrozumí Zákazníka, že Objednávku nepřijímá či odmítá, nebo v případě, že Poskytovatel nepotvrdí Zákazníkovi akceptaci Objednávky dle čl. 2 odst. 6 nejpozději do 6 dnů od doručení takové Objednávky Poskytovateli.
 3. Pokud je objednanou Službu nebo Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky dané Služby nebo Zboží (např. Službu nebo Zboží je možno dodat v jiné ceně, rozsahu či provedení), je Poskytovatel oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má Zákazník zájem o Službu či Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.
 4. Jestliže se Zákazník vyjádří Poskytovateli dle odst. 3 ve lhůtě určené Poskytovatelem, že má zájem o Službu či Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.
 5. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Poskytovatelem, že má zájem o Službu nebo Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.

4. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Zákazníka  provedené na webové stránce Obchodu může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní Obchodu. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Služeb nebo Zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní Obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání Služeb nebo Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Obchodu.
 2. Při registraci stránce Obchodu a při objednávání Služeb nebo Zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání Služeb nebo Zboží jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu Obchodu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy k pořízené nebo Zboží nebo z těchto obchodních a reklamačních podmínek.
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele a Obchodu, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Reference, komentáře i jakékoli jiné zprávy zobrazované třetím stranám v rámci Obchodu a jeho webových stránek je oprávněn psát a uvádět pouze registrovaný Zákazník prostřednictvím svého Uživatelského účtu Obchodu.

5. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Poskytovatel povinen dodat Službu nebo Zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce, je Zákazník povinen převzít Službu nebo Zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Poskytovatele, jsou-li Poskytovatelem vydány.
 6. Není-li ujednán čas plnění, Poskytovatel odevzdá (dodá) Zboží Spotřebiteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do  30 dnů.
 7. Má-li Poskytovatel Spotřebiteli Zboží odeslat, je Spotřebiteli odevzdáno v okamžiku, kdy jej Spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce Spotřebitel, aniž mu byl Poskytovatelem nabídnut, je Zboží Spotřebiteli odevzdáno v okamžiku, kdy jej Poskytovatel předá tomuto dopravci; práva Spotřebitele vůči dopravci tím nejsou dotčena.
 8. Nepřevezme-li Zákazník odeslané Zboží a toto se jako nepřevzaté vrátí zpět Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi skladné za skladování takového Zboží obvykle výši a dále je též Poskytovatel oprávněn odstoupit vůči Zákazníkovi od smlouvy o koupi (resp. dodání) daného Zboží. V případě, že v důsledku nepřevzetí Zboží Zákazníkem vznikne na straně Poskytovatele povinnost vrátit Zákazníkovi zpět dříve uhrazené plnění za koupi/dodání takového Zboží (zejména kupní cenu a další uhrazené náklady na dodání, jako balné, poštovné, apod.), je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat vynaložené náklady na původní dodání takového Zboží Zákazníkovi (zejména balné a uhrazené poštovné) ve výši 100 Kč vč. DPH. Nárok na uhrazení těchto nákladů je Poskytovatel oprávněn započítat vůči nároku Zákazníka na vrácení dříve uhrazeného plnění za koupi/dodání takového Zboží (zejména kupní ceny a dalších uhrazených nákladů na dodání).
 9. Je-li Poskytovatel v prodlení s odevzdáním Zboží, může Spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Poskytovatel odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo Spotřebitel sdělil Poskytovateli před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.
 10. Poskytovatel po odstoupení od smlouvy realizovaném dle odst. 9 vrátí bez zbytečného odkladu Spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která Spotřebitel podle smlouvy uhradil.
 11. Zboží bude Poskytovatelem doručeno nejpozději do 30 dní, obvykle však do druhého dne, způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
  1. Osobní odběr na naší prodejně Dukelská 708/13, 785 01 Šternberk
  2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna
  3. Doručení prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna

6. Informace Zákazníka 

 1. Poskytovatel zároveň těmito obchodními a reklamačními podmínkami poskytuje Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.
 2. Identifikační údaje Poskytovatele jsou uvedeny v čl. I odst. 1 a 2  těchto obchodních a reklamačních podmínek.
 3. Název, hlavní charakteristika Služby nebo Zboží a jejich cena jsou vždy uvedeny ve specifikaci Služby nebo Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takové Služby nebo Zboží učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem dané Služby nebo Zboží i jejich cenou seznámil.
 4. Cena Služby nebo Zboží v rámci Obchodu je uvedena s DPH a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak.
 5. Zákazník je povinen uhradit cenu Služby nebo Zboží s daní příslušnou k dané Službě či Zboží.
 6. V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných daní (DPH) a po připočtení dalších poplatků a nákladů (např. poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, náklady za dodání a dopravu, apod.).
 7. Poskytovatel neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku a takové náklady na své straně nese Zákazník sám.
 8. Pokud doba platnosti nabídky Služby nebo Zboží v Obchodě není uvedena, má se za to, že nabídka Služby nebo Zboží platí do odvolání či do vyčerpání zásob.
 9. Každá uzavřená smlouva v rámci obchodu je dále Poskytovatelem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové zpřístupnění.
 10. Kroky vedoucí k uzavření smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 11. Smlouva prostřednictvím Obchodu může být uzavřena v českém jazyku.
 12. Na žádost Spotřebitele je Poskytovatel povinen vydat doklad o zakoupení Zboží nebo o poskytnutí Služby s uvedením data prodeje Zboží nebo poskytnutí Služby, o jaké Zboží nebo o jakou Službu se jedná a za jakou cenu bylo Zboží prodáno nebo Služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji Poskytovatele obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název Poskytovatele, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v uvedeném dokladu zřetelně vyznačeny.

7. Poskytnutí Služby nebo Zboží

 1. Služba se považují za dodanou s odevzdanou jejím provedením.  Zboží   se považuje za dodané  jeho odevzdáním.

8. Platební podmínky 

 1. U Služby nebo Zboží hrazených předem formou bezhotovostního převodu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po akceptaci Objednávky zálohovou fakturu nebo výzvu k platbě na plnou výši ceny Služby nebo Zboží včetně příslušných poplatků a nákladů, kterou Zákazníkovi odešle písemně na adresu Zákazníka nebo v elektronické podobě na email uvedený Zákazníkem v Objednávce.
 2. Po obdržení zálohové faktury dle odst. 1 je Zákazník povinen ve lhůtě splatnosti takové faktury uhradit fakturovanou částku na účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
 3. I kdyby bylo možno objednanou Službu nebo Zboží poskytnout dříve, poskytne Poskytovatel Službu nebo Zboží Zákazníkovi nejdříve poté, co dojde k připsání fakturované částky dle zálohové faktury na účet Poskytovatele.
 4. Nebude-li fakturovaná částka dle zálohové faktury vystavené dle odst. 1 připsána na účet Poskytovatele ve lhůtě její splatnosti, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně poskytnutí či prodeje takové Služby nebo Zboží.
 5. U Služby nebo Zboží hrazené teprve po jejím poskytnutí vystaví Poskytovatel Zákazníkovi fakturu na plnou výši ceny Služby nebo Zboží včetně příslušných poplatků a nákladů po poskytnutí Služby nebo Zboží, kterou Zákazníkovi odešle písemně na adresu Zákazníka nebo v elektronické podobě na email uvedený Zákazníkem v Objednávce. Fakturovanou částku je Zákazník povinen uhradit v souladu s fakturou ve lhůtě její splatnosti

Možnosti placení

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

9. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem (ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Spotřebitele)

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Službu nebo Zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Poskytovatele na jeho adresu uvedenou v čl. I odst. 1 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít níže v závěru těchto podmínek uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy realizované dle odst. 1 před uplynutím příslušné lhůty.
 4. Zboží, které Spotřebitel obdržel a ohledně něhož odstoupil od smlouvy dle odst. 1, je Spotřebitelpovinen zaslat zpět na adresu Poskytovatele do 14 dnů od takového odstoupení.
 5. Pokud Spotřebitel takto odstoupí od této smlouvy, vrátí Poskytovatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Spotřebitelprokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které Poskytovatel od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Poskytovatelem). Pro vrácení plateb použije Poskytovatel stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.
 6. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 7. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 však ponese náklady spojené s vrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením Zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou
 8. Spotřebitel nemá mimo jiné právo odstoupit podle tohoto článku od smlouvy o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, nebo o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.
 9. Ustanovení čl. 9  se nevztahují na Zákazníka, který není Spotřebitelem.

10. Reklamace

 1. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se u Služby nebo Zboží vyskytly v době 24 měsíců po převzetí Služby nebo Zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží či Službu reklamovat dle příslušných právních předpisů.
 2. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 3. Práva z vad se dále nevztahují především na vady, které:
  1. byly reklamovány v rozporu s odst. 1,
  2. mají původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,
  3. jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží,
  4. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze Zboží či Služby.
 4. Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen předložit reklamované Zboží a u Zboží či Služby doložit alespoň informace dle čl. 12 bod 2 těchto obchodních podmínek
 5. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Služby nebo Zboží Zákazníkem, resp. od dodání příslušné Služby nebo Zboží.
 6. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Poskytovatel povinen přijmout reklamaci od Spotřebitele v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním spotřebitelských reklamací.
 7. Poskytovatel je povinen Spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy
 8. Spotřebitelská reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být spotřebitelská reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval.
 9. Po marném uplynutí lhůty podle odst. 8 může Spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 10. Poskytovatel je povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

11. Nároky z vad

 1. Zákazník má veškerá práva z vadného plnění dle příslušných ustanovení OZ.

12. Posouzení reklamace

 1. Reklamované Zboží spolu s označením smlouvy, zašle Zákazník zpět Poskytovateli na adresu Poskytovatele.
 2. Reklamované Zboží i její vadu Zákazník v reklamaci přesně popíše a označí smlouvu, na základě které bylo Zboží poskytnuto.
 3. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.
 4. Reklamované Zboží nelze Poskytovateli zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Poskytovatelem přihlíženo.

13. Vrácení zboží (nevztahuje se na vrácení Zboží dle čl. 9)

 1. V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. 9, je Zákazník je povinen vrátit Poskytovateli Zboží tehdy, jestliže dojde k zániku smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ke konkrétnímu Zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení některého účastníka od smlouvy.
 2. Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. 9 vznikne Zákazníkovi povinnost k vrácení Zboží Poskytovateli, je Zákazník povinen vrátit Poskytovateli Zboží nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.
 3. V případě, že Zákazník převzal od Poskytovatele Zboží osobním odběrem, je Zákazník povinen Zboží vrátit a předat Poskytovateli ve lhůtě dle odst. 2 v sídle Poskytovatele. Náklady na vrácení Zboží nese Zákazník.
 4. Zákazník je povinen předat Poskytovateli Zboží nepoškozené, čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, jež byly součástí dodání.
 5. V případě porušení povinnosti dle odst. 4 je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi:
  1. částku odpovídající snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání Zákazníka se Zbožím,
  2. přímé náklady na opravu Zboží ve skutečné výši takových nákladů,
  3. přímé náklady na čištění Zboží,
  4. cenu chybějících součástí nebo příslušenství.
 6. Zákazník je povinen uhradit vyúčtované částky dle odst. 5 do 5 dnů od oznámení takového vyúčtování Zákazníkovi.
 7. Poskytovatel vrátí Zákazníkovi cenu Zboží uhrazenou dříve Zákazníkem (po případném započtení částek náhrady škody a částek dle odst. 5) teprve poté, co Poskytovateli bude ze strany Zákazníka vráceno Zboží, ohledně něhož Zákazník takto odstoupil od smlouvy.
 8. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy dojde k zániku smlouvy odstoupením Spotřebitele.

14. Ochrana osobních údajů

 1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v konkrétním formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.
 2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Poskytovatel povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.
 3. Pravidla pro správu osobních údajů a pro jejich zpracování jsou uvedena v samostatném dokumentu.

15. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, Službami, Obchodem nebo Poskytovatelem na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Zákazníka. Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

16. Závěrečná ustanovení

 1. Vyplnění registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s Poskytovatelem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.
 2. Dojde-li v souvislosti s koupí Služby nebo Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, dochází-li k plnění na území České republiky; v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. 
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dle odst. 2 je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs , přičemž platforma pro řešení takových sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Uzavřená smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Poskytovatelem při objednávání prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.
 4. Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není Spotřebitelem.
 5. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.
 6. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním Objednávky a též před uzavřením smlouvy byly Zákazníkovi ze strany Poskytovatele poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně seznámil, a že smlouva bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními, informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.
 7. Poskytovatel je oprávněn k provozování Obchodu a k poskytování Služeb a Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“
 8. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad

Ve Šternberku dne 1. listopadu 2023                                       
Pavel Cvek


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl.  9)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:  ………………………………………
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o  ………………………………..
Datum obdržení zboží ………………………………. 
Jméno a příjmení Spotřebitele ………………………..
Adresa Spotřebitele …………………..
Podpis Spotřebitele …………………………………

Datum …………………………….